NEW RUDY3 ESHOP LAUNCHED!

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Službou sa rozumie predaj a dodanie hmotného alebo nehmotného (elektronického) produktu (ďalej v príslušnom tvare aj len „Produkt“) alebo poskytnutie elektronickej služby ponúkaných Poskytovateľom na internetovom portáli www.rudy3.eu (ďalej aj len „Služba“, v množnom čísle „Služby“, a „Portál“).
 2. Využitím Služby sa rozumie realizácia procesu Užívateľom v užívateľskom prostredí Portálu, od zvolenia druhu služby po dosiahnutie požadovaného výsledku, a to spôsobom stanoveným Poskytovateľom a vyplývajúcim z užívateľského prostredia.
 3. Využiť Služby na Portáli je možné iba za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach, inak ide o neoprávnené využitie Portálu.
 4. Využitím Služby Portálu vyjadruje Užívateľ súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich rešpektovať (ďalej aj len „obchodné podmienky“).
 5. Predmetom poskytovaných Služieb na Portáli ani týchto obchodných podmienok nie je poskytovanie služieb, na ktoré sa v zmysle platných právnych predpisov vyžaduje osobitné povolenie/oprávnenie (licencia), ktorým Poskytovateľ nedisponuje právnych služieb, konzultácii ani poradenstva.
 6. Výklad a význam niektorých ďalších pojmov
  • „Poskytovateľom“ sa rozumie prevádzkovateľ portálu Agenda.SK a dodávateľ
   Produktov a poskytovateľ ďalších Služieb na ňom ponúkaných;
   Poskytovateľom je spoločnosť
   pArch s.r.o. (RUDY3 Group)
   Sídlo: Lackova 1, 84104 Bratislava
   IČO: 36 667 013
   DIČ: 2022232685
   IČ DPH: SK 2022232685
   obch. reg. Okres. súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 42010/B
   s nasledovnými kontaktnými údajmi:
   Tel: +421903444708
   Mail: box@rudy3.eu
   www.rudy3.eu
  • „Užívateľ“ je fyzická osoba, ktorá osobne využije Službu na Portáli a tým vyjadrí súhlas s týmito obchodnými podmienkami; Užívateľom môže byť aj právnická osoba, v mene ktorej/za ktorú fyzická osoba využíva Službu na Portáli, pokiaľ je daná fyzická osoba oprávnená využiť Službu a prijať obchodné podmienky za právnickú osobu;
  • „dotknutým subjektom“ alebo „dotknutou spoločnosťou“ sa rozumie obchodná spoločnosť alebo subjekt, ktorého sa daná Služba týka (napr. spoločnosť, ktorej sa týkajú zmeny zabezpečované zvolenou Službou) Pokiaľ dotknutým subjektom nie je Užívateľ, Užívateľ zodpovedá za úkony ním vykonané za dotknutý subjekt/v mene dotknutého subjektu. Užívateľ v tomto prípade vyhlasuje, že je oprávnený v mene dotknutého subjektu/za dotknutý
   subjekt využiť Služby na Portáli, a zodpovedá za nepravdivosť tohto vyhlásenia Prevádzkovateľovi ako aj dotknutému subjektu.
  • „Konzumáciou Služby“ sa rozumie prevzatie Produktov alebo využitie Služby na stanovený účel; Konzumáciou Služby zaniká nárok na vrátenie odplaty,
   pokiaľ bola Služba poskytnutá riadne a bez vád a pokiaľ z kogentných ustanovení právnych predpisov nevyplýva inak.
  • „užívateľským prostredím Portálu“ alebo iba „užívateľským prostredím“ sa rozumie prostredie s grafickými, textovými a interaktívnymi prvkami (ako napr. tlačidlá, priestor pre vpisovanie textov, a pod.) v prehliadači internetových stránok tak, ako sa zobrazí na obrazovke alebo inom zobrazovacom zariadení počítača, resp. iného obdobného zariadenia schopného zobrazovať internetové stránky (napr. prenosný počítač, mobilný
   telefón, a pod.);
  • „program“ alebo „aplikácia“ je počítačový program zabezpečujúci funkčnosť užívateľského prostredia Portálu a poskytnutie Služby;
  • „Zmluvou“ sa rozumie zmluva o využití Služby uzavretá medzi Uživateľom a Poskytovateľom za podmienok uvedených v týchto všeobecných obchodných
   podmienkach;
  • „zmluvnými stranami“ sa rozumie Poskytovateľ a Užívateľ;

Článok II

Podmienky poskytnutia Produktu alebo Služby

 1. Produkt alebo Služba sa poskytujú za odplatu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Produkt alebo Službu je možné použiť iba spôsobom, na ktoré sú určené. Pokiaľ sú poskytnuté Produkty a/alebo Služby chránené autorským právom alebo právom duševného vlastníctva, nadobúdateľ nadobúda limitované oprávnenie na použitie Produktu alebo Služby pre svoju potrebu. Prevod oprávnenia (licencie) alebo suboprávnenia (sublicencie) je možný iba so súhlasom Poskytovateľa; v prípade nadobudnutia hmotného Produktu je nadobúdateľ (Užívateľ) vždy oprávnený tento previesť na inú osobu za predpokladu rešpektovania práv duševného vlastníctva.

Článok III

Odplata

 1. Užívateľ je povinný za poskytnutie Produktu, resp. za využitie Služby uhradiť odplatu vo výške uvedenej pri danej položke v užívateľskom prostredí Portálu, prípadne zníženej o poskytnutú zľavu (bonus), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pokiaľ tak ustanovujú právne predpisy, odplata sa navyšuje o príslušnú daň z pridanej hodnoty (DPH). Pokiaľ výslovne nie je uvedené inak, na Portále sú uvádzané sumy odplaty už zahŕňajúce DPH.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť výšku odplaty za Produkty a Služby. Zmena výšky odplaty podľa predchádzajúcej vety sa však netýka odplaty za už dodaný Produkt alebo Službu.
 3. Subjektom povinným zaplatiť odplatu je Užívateľ, pokiaľ Službu s jeho súhlasom neuhradí dotknutý subjekt.

Článok IV

Záruka a vrátenie odplaty

 1. Užívateľ má nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie odplaty v lehote, ktorú ustanovujú platné právne predpisy.
 2. Na poskytnuté hmotné Produkty sa vzťahu štandardná záručná doba (24 mesiacov).
 3. Nároky podľa bodu 1 a 2 si Užívateľ môže uplatniť písomne (na adresu Poskytovateľa uvedenú vyššie) alebo elektronicky (prostredníctvom mailu Poskytovateľa).
 4. Ďalšie podmienky uplatnenia nárokov podľa odseku 1 a 2 sa riadia platnými právnymi predpismi (najmä Občiansky zákonník).

Článok V

Ďalšie ustanovenia

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú dotknutému subjektu použitím Produktu alebo využitím Služby alebo v súvislosti s využitím Služby, pokiaľ kogentné ustanovenia právnych predpisov nestanovujú v konkrétnom prípade inak.

Článok VI

Uzavretie Zmluvy

 1. Táto zmluva sa považuje za uzavretú kúpou Produktu alebo využitím inej Služby a akceptovaním všeobecných obchodných a reklamačných podmienok zo strany Užívateľa príslušným spôsobom stanoveným užívateľským Portálom, a to najmä zaškrknutím položky „Súhlasím so všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami“ na príslušnej internetovej stránke Portálu; týmto momentom sa za zaviazanú zmluvnú stranu považuje v danom zmluvnom prípade aj Poskytovateľ.
 2. Vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
Select your currency
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Description
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Compare
0